Sorenco immobilien

Nieuws

Aankoop via een vennootschap

Voordelen:

De vennootschap schrijft het gebouwd onroerend goed af. De grond kan niet afgeschreven worden. De aanschaffingskosten van de grond zijn echter wel aftrekbaar.

De vennootschap kan alle mogelijke kosten van haar belastbare winst aftrekken, zoals bv. kosten voor onderhoud en herstellingen, de onroerende voorheffing, verzekeringspremies, etc.
 
De intresten verbonden aan leningen zijn integraal aftrekbaar en dit niet enkel t.b.v. het onroerend inkomen zoals dit wel het geval is in de personenbelasting (bouwsparen, lange-termijnsparen, gewone en bijkomende intrestaftrek en de aftrek enige eigen woning).
 
Latere successieplanning kan gebeuren via een schenking van de aandelen.
 

Nadelen:

Indien het een onroerend goed betreft waarin men privé woont, dan moet men hiervoor de vennootschap vergoeden.  Zoniet wordt dit belast als een voordeel van alle aard waardoor er meer sociale zekerheidsbijdragen moeten betaald worden en de fiscale druk aldus verhoogt.

De huurgelden die de vennootschap ontvangt, vormen een bedrijfsinkomen en worden worden integraal bij haar belastbare winst gevoegd. Dit is niet zo in de personenbelasting waar inkomsten uit residentieel vastgoed niet belast worden.

Als de vennootschap het onroerend goed later verkoopt, dan zal in de regel een meerwaarde worden gerealiseerd.  Deze meerwaarde bij verkoop (= reële marktwaarde minus boekwaarde op moment van verkoop) wordt belast in de vennootschapsbelasting

Mocht men later de aandelen van de vennootschap verkopen, dan kan het onroerend goed, dat eigendom is van de vennootschap, dit bemoeilijken.  Dit omwille van banktechnische problemen qua waarborgmogelijkheden bij het aanvragen van een krediet en van het verbod om als koper te mogen afschrijven op de aandelen. Daarentegen is de boekwaarde na afschrijving veel lager dan de venale verkoopwaarde zodat een fiscale latentie ontstaat .

Indien niet vooraf een schenking is gebeurd van de aandelen zal de eindafrekening van de successierechten mogelijk hoger uitvallen (geen splitsing roerende en onroerende goederen).

De notionele intrestaftrek die de vennootschap geniet op haar (gecorrigeerd) eigen vermogen wordt negatief beïnvloed door een onroerend goed of een zakelijk recht waarvan de bedrijfsleider (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar van de vennootschap) alsook zijn of haar echtgeno(o)t(e) of de niet-ontvoogde minderjarige kinderen van de hiervoor genoemde personen het gebruik hebben.

De inbreng van een woning betekent 10% registratierechten.

De recente vrijstelling voor het vererven van de gezinswoning door ‘partners’ is niet van toepassing bij het vererven van de aandelen.

De huur die kan aangerekend worden aan de vennootschap is beperkt. Zoniet zal een gedeelte als bezoldiging fiscaal aanzien worden.

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.