Sorenco immobilien

Nieuws

Kostenverdeling verkoopdossier

OMZENDBRIEF van de Kamer dd 15 december 2011

betreffende de aanrekening van kosten.
 
KOSTENVERDELING VERKOOPDOSSIER
 
De Algemene Vergadering van 18 november 2011 keurde het voorgelegde voorstel van
kostenverdeling tussen verkoper en koper goed. Bij deze verdeling van de kosten, die vanaf 1
januari 2012 zal gelden voor aIle Vlaamse Genootschappen, wordt opnieuw sterker
aangeknoopt bij de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever die in art. 1608 BW
uitdrukkelijk vooropstelt dat de kosten van levering ten laste van de verkoper vallen. Ten laste
van de koper zijn, conform art. 1593 BW, de kosten van de akte en de andere bijkomende
kosten van de verkoopakte.
 
De nieuwe regeling gaat in voor verkoopsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2012.
 
De Kamer zal er op toezien dat de kosten correct worden aangerekend en elke notaris het
nieuwe systeem loyaal toepast.
Ret is dus niet de bedoeling op conventionele wijze af te wijken van het systeem. Indien een
verkoper de te zijnen laste vallende leveringskosten geheel of ten dele wil recupereren van de
koper, moet hij zijn prijs maar verhogen zodat de verde ling van de kosten correct en
doorzichtig blijft.
Bij de beoordeling hiervan zal de Kamer rekening houden met volgende richtlijnen:
 
A. Kostenverdeling
 
Kosten eigen aan de VERKOPER
o.g.v. artikel1608 BW : " De kosten van de levering komen ten laste van de verkoper ( ... )
indien het tegendeel niet bedongen is." :
Het betreft onder meer:
- vastgoedmakelaars- en publiciteitskosten;
- plan- en opmetingskosten;
- verkavelingskosten, kosten van de verkavelings- en de statuutakte;
- kosten betreffende de bodemtoestand : bodemattest, BIM-attest, kosten onderzoeken en
sanenng;
- kosten betreffende de stookolietank;
- kosten betreffende rookdetectoren;
- kosten betreffende attest elektriciteit;
- kosten betreffende EPC-attest;
- kosten stedenbouwkundige inlichtingen;
- kosten 'as-built' -attest;
- aktekosten volmacht van de verkoper (niet de daardoor veroorzaakte extra
overschrijvingskosten);
- handlichtingskosten;
- informatiebrieven syndicus;
- kosten PID;
- opvragen van de kopie van de eigendomstitel van de verkoper en van een kopie van de
statuut- ofverkavelingsakte;
- kadastrale stukken noodzakelijk om bodemattest en stedenbouwkundige inlichtingen aan te
vragen;
- vacaties verbonden aan de bijstand (door notaris enlofvastgoedmakelaar) bij het voldoen
door de verkoper aan zijn leveringsplicht.
 
Kosten eigen aan de KOPER
o.g.v. artikel 1593 BW : " De kosten van de akten en andere bijkomende kosten van de koop
komen ten laste van de koper."
- ereloon notaris;
- registratierechten, BTW, ROG;
- kosten voorafgaande opzoekingen om de koop te kunnen laten doorgaan : kadaster,
hypothecaire staat, fiscale notificaties en de hierop betrekking hebbende vacaties;
- kosten overschrijving hypotheekkantoor;
- betekeningskosten;
- kosten betreffende de grosse (zelfs indien in het voordeel van de verkoper);
- dossierkosten (rolrechten, secretariaat, papier, afschriften en kopies, vacaties).
 
Mogelijke clausule in de compromis/optieovereenkomst
"KOSTEN
De kosten, rechten en erelonen van de notariele verkoopakte en de andere bijkomende kosten
van de koop zijn ten laste van de koper.
De kosten die evenwel be trekking hebben op de leveringsplicht van de verkoper zijn ten laste
van de verkoper. "
 
B. Termijnen inzake bet aanleveren van de stukken
 
1) Binnen de 14 dagen na het verzoek daartoe van de minuuthoudende notaris, bezorgt de
notaris van de verkoper alle stukken en gegevens die betrekking hebben op de leveringsplicht
van de verkoper en die reeds in zijn bezit zijn, aan de minuuthoudende notaris. Voor de
stukken en gegevens die hij aangevraagd heeft maar die nog niet in zijn bezit zijn, voegt hij -
ten behoeve van de minuuthoudende notaris- een kopie toe van de aanvraag van die stukken
en gegevens. Hij bezorgt die bijkomende stukken en gegevens dan zodra hij deze ontvangt.
 
2) Heeft de minuuthoudende notaris deze stukken en gegevens, of kopies van de aanvragen,
niet binnen de 14 dagen na het hoger vermeld verzoek ontvangen, of zijn de aangeleverde
stukken en gegevens niet (meer) bruikbaar, dan meldt hij aan de notaris van de verkoper dat
hij zelf de nodige of ontbrekende stukken en gegevens aanvraagt op kosten van de verkoper,
en wordt hierover (kostprijs stukken en vacaties voor het aanvragen) afgerekend met de
verkoper, v66r ofuiterlijk op het ogenblik van het verlijden van de notariele akte.
 
De bruikbaarheid van de stukken wordt beoordeeld op het ogenblik waarop de verkoper zijn
leveringsplicht moet vervullen.
 
Namens de Kamer,
De Voorzitter,
Hans DE DECKER.

calender01-01-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.