Sorenco immobilien

Nieuws

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis

Liefst 36% van de vastgoedkopers krijgt financiële steun van thuis bij de aankoop van een woning. Dat blijkt

uit een recentonderzoek. Een mooi gebaar, maar als zo’n schenking niet correct gebeurt, kan ze later tot grote problemen leiden. Hoe zorg je ervoor dat je goedbedoelde hulp niet tot ruzie leidt …
 
Alle kinderen gelijk voor de wet 
Monique en Wim hebben drie kinderen, Pieter (42), Jef (40) en Tina (30). Pieter en Jef kochten ongeveer 10 jaar geleden allebei een eigen huis en kregen daarvoor 25.000 euro cadeau van hun ouders. Hun jongere zus Tina, het nakomertje, start nu haar zoektocht naar een woning. Maar wat zijn de huizen duur geworden op tien jaar tijd! In 2001 kostte een ‘gemid­deld’ woonhuis 106.042 euro in ons land, volgens cijfers van het NIS. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar wissel­den woningen in België gemiddeld voor 213.539 euro van eigenaar, zo blijkt uit een recent onderzoek van Immoweb. 
 
Monique en Wim vragen zich af of het gezien die sterke prijsstijgingen niet eerlijker zou zijn om Tina 50.000 euro te geven voor de aankoop van een huis? Wat in de ogen van Monique en Wim eerlijk lijkt, is wettelijk gezien echter niet de correcte gang van zaken. Volgens de wet hebben alle kinderen immers recht op een gelijk deel van het vermogen van hun ouders. Krijgt één kind meer dan de anderen, dan moet dat bij het overlijden van de ouders gecompenseerd worden. 
 
Concreet zal de notaris bij de verdeling van de nalatenschap rekening houden met alle schenkingen die de ouders tijdens hun leven hebben gedaan om de eindafrekening op te maken. Van dit gelijkheidsprincipe kunnen Monique en Wim weliswaar in beperkte mate afwijken. Het zogenaamde ‘vrij beschikbaar deel’ van hun bezittingen mogen ze volgens de wet vrij toewijzen aan wie ze maar willen. Dat kunnen ze dus ook gebruiken om één van de kinde­ren iets extra toe te stoppen.
 
Hoe groot dat ‘vrij beschikbaar deel’ is, hangt af van het aantal kinderen in het gezin. Is er één kind, dan is de helft van de erfenis vrij beschikbaar. In een gezin met twee kinde­ren is dat één derde, bij drie kinderen of meer is één vierde vrij beschikbaar. Willen Monique en Wim uit het vrij beschikbaar deel van hun vermogen iets extra schen­ken aan Tina, dan komt die schenking bovenop haar gewone erfdeel. Hiervoor schakelt u best een notaris in, want dit moet expliciet worden vermeld in de schenkingsovereenkomst. Zo niet, dan zal de notaris er bij het overlijden van uitgaan dat het om een gewone schenking gaat. 
 
Tot slot ook nog dit. Overweegt u een schenking buiten erfdeel, verlies dan zeker het emotionele aspect niet uit het oog. Bespreek alles open en erlijk en zie erop toe dat niemand zich benadeeld voelt.
 
Wat met uw schoonkinderen?
Als u geld schenkt aan een kind voor de aan­koop van een huis, dan geniet ook zijn of haar partner daarvan. Dat is logisch. Maar wat als het later tot een scheiding komt? Wilt u vermij­den dat uw schoonkind dan met de helft van uw schenking gaat lopen, dan moeten de nodige zekerheden ingebouwd worden. 
 
Kiest u voor een notariële schenking, dan kunt u aan de notaris vragen om in de nodige garanties te voorzien in de schenkingsakte. Geeft u echter de voorkeur aan een handgift, dan moet u zelf de vereiste bewijzen construeren en bijhouden. Dat kan via een procedure met aangetekende brieven. Stuur een aangetekende brief naar uw kind waarin u de schenking aankondigt en ver­meld daarin duidelijk dat hij of zij de enige begun­stigde van de schenking is. Daarmee creëert u het bewijs dat het geld niet voor uw schoonkind bedoeld was.
 
Vervolgens moet u ook kunnen aantonen dat de gift daadwerkelijk heeft plaats­gevonden en dat het geld ook werd gebruikt voor de aankoop van het huis. Dat kan worden bewe­zen aan de hand van rekeninguittreksels. Bewaar al deze documenten zorgvuldig.Kunnen deze drie bewijzen worden voorgelegd bij een echtscheiding, dan kunt u gerust zijn. 
 
Bij de verdeling van het huis heeft uw kind dan niet alleen recht op het nominale bedrag van de schenking, maar ook op de eventuele meer­waarde ervan die in het huis vervat zit. Stel bij­voorbeeld dat de waarde van de woning sinds de aankoop met 10% gestegen zou zijn, dan zal ook de waarde van de schenking met datzelfde per­centage worden verhoogd om de eindverdeling voor de ex­partners op te maken. Wanneer twee samenwoners uit elkaar gaan, ligt dit iets moei­lijker. Wilt u de zekerheid dat uw samenwonend kind bij een eventuele breuk zowel het bedrag van de schenking als de meerwaarde ervan kan recupereren, dan stellen de samenwonende partners best een aanvullende overeenkomst op die door beide partners wordt aanvaard.  
 
Wat kan de notaris voor u doen? 
Het is niet verplicht om een gift aan uw kinderen te laten registreren door een notaris. Ook via een handgift kunt u hen perfect legaal, en zonder tus­senkomst van een notaris, een bedrag overmaken. Dat neemt niet weg dat de hulp van een notaris best nuttig kan zijn. Hebt u bijvoorbeeld advies nodig over de voorbehouden erfdelen van uw kinde­ren of partner of vreest u dat er later betwisting zal ontstaan over de schenking, dan is de notaris de ideale persoon om u te begeleiden. Met een nota­riële akte hebt u bovendien altijd zekerheid over de datum en de begunstigde van de schenking, zodat er later nooit verwarring kan ontstaan. 
 
Ten tweede biedt een geregistreerde schenking ook een oplossing voor de fiscale onzekerheid die met een handgift gepaard gaat. Bij een niet­gere­gistreerde handgift is het geschonken geld pas vrij van belasting wanneer u de schenking minstens drie jaar overleeft. Sterft u vroeger, dan wordt het geschonken geld toegevoegd aan de erfenis en is het mee onderworpen aan successierechten. Door de schenking te laten registreren, valt die driejarige fiscale wachttijd weg en is ze meteen definitief bevrijd van successierechten.
 
Tot slot kan de notaris in de schenkingsakte ook voorwaarden opleggen aan de begiftigde. U kunt bijvoorbeeld als voorwaarde opleggen dat de begunstigde u een bepaalde rente moet uitbe­talen als u ooit behoeftig zal zijn. Of u kunt ook de aankoop van een woning, de uitbouw van een zaak of de inrichting van een dokterspraktijk als voorwaarde opleggen. Wordt hier niet aan vol­daan, dan zal de schenking automatisch terug ontbonden worden. 
 
Keerzijde van de medaille is evenwel dat er aan een notariële akte ook een kostenplaatje vast­hangt. Op een geregistreerde schenking zijn immers altijd schenkingsrechten verschuldigd. Die bedragen voor roerende goederen zowel in Vlaanderen als in Brussel 3% in rechte lijn (tussen ouders en (klein)kinderen) en 7% in alle andere gevallen.

TIP

Wilt u aan al uw kinderen hetzelfde bedrag schen­ken, probeer dat dan voor allemaal op hetzelfde 
moment te doen. Is dat onmogelijk, bijvoorbeeld door leeftijdsverschil, laat dan een spaarverzeke­ring afsluiten op naam van de kinderen die u pas later wilt begunstigen en beleg daarop de som die u ook aan de andere kinderen hebt gegeven. Door de intrest zal dat kapitaal aangroeien en behoudt het zijn waarde. Met een spaarverzekering kunt u als schenker bovendien medezeggenschap behouden en zelf het moment kiezen waarop het geld vrijkomt.
 
Wilt u uw kinderen indekken tegen de successie­rechten die verschuldigd zijn op het geschonken geld als u binnen de drie jaar na de handgift overlijdt? Door elk een schenkingsverzekering af te sluiten, kunnen uw kinderen het geschatte bedrag aan successierechten verzekeren dat ze zullen moeten betalen op de schenking als u bin­nen de drie jaar overlijdt. Geen overbodige luxe, zeker niet als ze het door u geschonken geld meteen investeren in een eigen woning. Voor gezinnen die net een huis hebben gekocht, kan zo’n onverwachte rekening van de fiscus immers hard aankomen …

Bron: HAPPY YOU, immoweb, De Tijd

calender01-03-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.